A korábbi ösztöndíjas kötetekben megjelent tanulmányok
2002/2003-2009/2011

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2002/2003

Szoboszlai Judit
Az ombudsman szerepe a jogalkotásban

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
Az Alkotmánybíróság, mint az Országgyűlés jogalkotó munkájának független őre

Szigeti Szabolcs
A köztársasági elnök szerepe a jogszabályalkotásban

Gáli Csaba
A külföldön élő és a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok választójoga

Fekete Csilla
Szükséges-e a nemzeti parlamentek intézményi elismerése az Európai Unió
alkotmányos rendjében?

Nagy Rita
Az Európai Unió működésének formálódó keretei - a Konvent tevékenységének tükrében

Mráz Ágoston Sámuel
Az európai alkotmányozás kezdetei

Kontár Ágnes
A Régiók Bizottsága

Pétsy Zsolt Balázs
A környezeti érdek érvényesítése a jogalkotásban

Báger Katalin
Szociális aspektusok az Európa Tanács tevékenységében

Fülöp Katalin
Az antidiszkriminációról

Szabó Ivett
Hazánkban zajló gazdasági folyamatok a központi költségvetés tükrében

Kálóczi Eszter
Lobbi, az érdekérvényesítés hatásos módja

2003/2004

Kontrát Richárd
A kelet-közép európai parlamentek

Juhász András
Állandó bizottságok az Országgyűlésben

Bujdosó András
Az ideiglenes bizottságok szerepe az Országgyűlésben
- különös tekintettel azok vizsgálati tevékenységére -

Buczkó Nándor
Az országgyűlési képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi
szabályozás

Szabó Krisztián Bence
Az országgyűlési képviselői összeférhetetlenség szabályozásának
problémái

Csíky Balázs
Kis pártok a mai magyar politikai rendszerben

Karácsonyi Anna
A választójogi korcenzus problémája Magyarországon

Baranyi Bertold-Simon Ákos
Hazánk európai integrációval összefüggő deregulációs
kötelezettségei

Sebestyén Gábor
Európai Alkotmány

Mintál Noémi
Közös európai gond: a közös védelem

Pintér Edit
Eurorégiók és határon átnyúló együttműködések
- Jogi vonatkozások

Schultz Gábor
Az Európai Unió közlekedésfejlesztési koncepciója és annak
magyarországi hatása

Pál András
A külföldiek ingatlanszerzése jogi megoldások és jogharmonizáció

Arányi Katalin Tímea
A közbeszerzési rendszer bevezetésének hatása
a költségvetési gazdálkodásra

Bíró Alma
Pró és contra - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről
szóló törvény margójára

Kriszt Tamás
Az Irányított Betegellátási Rendszer eredményességének titka

 

2004/2005

Barabás Gergely
A konstruktív bizalmatlansági indítvány a magyar alkotmányban

Horváth András
A Magyar Köztársaság nemzetközi jogalkotása

Kondár Kata
A rendszerváltás utáni választások a női képviselőjelöltek
szempontjából (1990-2002)

Laufer Balázs
A nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzése

Salánki Judit
A Házszabály mint az Országgyűlés határozata

Varga Máté
A "négyigenestől" a "kettős" népszavazásig - Országos
népszavazások és elutasított kezdeményezések

Keyha Emese
Mennyire köti az Országgyűlést a népszavazás?

Pelhős Gabriella
A magyar állampolgárság szabályozása, nemzetközi
(európai uniós) kitekintésekkel

Kolejanisz Márk
A kisebbségek és az Országgyűlés

Kovács Szabina
Az elektronikus információszabadság

Litter Éva
A politikai marketing eszköztára (A 2002-es választások
tapasztalatainak felhasználásával)

Maklári István
3G: Generációk lehetőségei avagy a lehetőségek generációja

Tősér Júlia
Parlamentáris kommunikáció - hogy az Ország Háza valóban
Tisztelt Ház legyen

Inzelt András
A kábítószer-probléma jogi szabályozása Magyarországon
a rendszerváltás után

Nagy Zsuzsanna
A közlekedés helyzete Magyarországon gazdasági és jogi
megközelítésben

Okosi Nikolett
Átalakuló világrend: válaszlépések a 2001. szeptember 11-ei
terrortámadást követően

Soltész Kinga
A nemzeti parlamentek szerepe az Európai Unió döntéshozatalában
és a magyar modell

Papp Anita
Törökország perspektívái az Európai Unióban

Patek Gábor
Az atomenergia jelenlegi helyzete és jövője az Európai Unióban

 

2005/2006

Kiss Katalin Ágnes

A parlamenti frakciók szerepe a jogalkotásban

Kőszegi Árpád

A második kamara intézményének története, jelentősége és jövőképe Magyarországon és Európában

Barlangi Tímea

Alkotmánysértő megoldások a Házszabályban (megoldási kísérletek)

Wéber Krisztina

A parlamenti fegyelmi jog és a képviselői etikai kódex

Wolf Enid

Parlamenti kommunikáció, az Országgyűlés imázsa

Lajter Péter

A jövő nemzedékek ombudsmanja

Romsics Viktor

A szabad mandátum elvének jelentőségéről és értelmezéséről

Borbély Judit

A választási eljárás jogorvoslati rendszere a 2006. évi országgyűlési választások tapasztalatainak fényében

Milánkovits Judit Nikolett

Az Interparlamentáris Unió

Zsebik Anikó

Az Országgyűlés és a nemzetközi parlamentáris gyűlések közötti kapcsolatok

Nagy Ildikó

A nemzetközi szerződések megkötése a magyar jogban, különös tekintettel a 2005. évi módosításokra

Fazekas Erika

Az integrációs klauzulák összehasonlítása és alkalmazása: új kihívások előtt az Alkotmánybíróság

Puncsák Kornélia Ivett

Ausztria szerepe és soros elnöksége az Európai Unióban, kitekintés az osztrák-magyar kapcsolatokra

Sándor Barbara

Az ENSZ, a NATO és az Európai Unió a válságkezelés tükrében

Dovalovszki Zsuzsanna

Háborús bűncselekmények és háborús bűnök, valamit a hivatásos katonák által külföldi szolgálat során elkövetett bűncselekmények miatti felelősségre vonás

 

2006/2007

Szigeti Tamás

Törvények előzetes normakontrollja, avagy egy felemás alkotmánybírósági
hatáskör

Heller Gabriella

A nyitott jogalkotás elvéről

Soós Eszter Petronella

Az ellenzéki politika eszközei, színterei és korlátai a Magyar Országgyűlésben és a francia Nemzetgyűlésben

Farkas Edit

Választási rendszerek és a magyar megoldás

Oláh Angelika

A parlamenti demokrácia közkincse: a mentelmi jog

Kőrösi Anna

A vizsgálóbizottságok tevékenységének szabályozása

Szurgyi Nikolett

A közszereplők személyiségvédelme a médiával szemben

Szabó Judit

A művi meddővé tétel alapjogi aspektusai hazánkban és más országokban

Sín Attila

Magyarságpolitika és a Határon Túli Magyarok Hivatala

Virág Péter

A fogyasztóvédelem jogharmonizációjáról de lege lata et ferenda

Bogdán Katinka Zita

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításának érvényesülése a hazai joggyakorlat és az Európai Bíróság határozatainak tükrében

Bagi Kornélia

Az Európai Unió saját forrásrendszerének reformja

Csécsei Henrietta

A környezetvédelmi beruházások megvalósíthatósága a II. Nemzeti Fejlesztési Terv alapján - különös tekintettel a megújuló energiahordozó-felhasználás
növelésére

Vadász Márk

A nemzetközi migráció hazánkra gyakorolt biztonságpolitikai kihívásai

2007/2008

Bojnár Katinka

A házasság és a család alkotmányos védelme, különös tekintettel a regisztrált élettársi kapcsolatra

Marofka Tünde

Nem büntethető gyermekkorú elkövetők a gyermekvédelemben

Skultéti Éva Márta

Lobbizás Magyarországon a lobbitörvény hatálybalépése előtt és után

Szabó Imola Anett

Elvi és gyakorlati nehézségek a gyülekezési jogról szóló törvényben

Villányi Dóra

A magyar médiatörvény módosításának folyamata, és a digitális átálláshoz
vezető első lépések

Kristó Katalin

Adminisztráció vagy politika? A Miniszterelnöki Hivatal

Berta Rita

"Játsszunk elnökséget!" - az Európai Unió elnökségének feladatai a magyar felkészülés tükrében

Selmeci Alexandra

A törvényhozó és végrehajtó hatalom együttműködése európai uniós ügyekben

Márton Anita Diána

Az Európai Unió és a Mediterráneum kapcsolatai, különös tekintettel a francia elnökség mediterrán uniós tervére

Váradi Ágnes

A jogérvényesítés elősegítésének elve a magyar és európai uniós szabályozás tükrében

(A jogi segítségnyújtás kérdése a polgári perben)

Szalai Martin

A minimálbér gyakorlata hazánkban és az Európai Unióban

Salgó László Péter

Az aranyrészvény megítélése az Európai Unióban

Mészáros Éva Katalin

A Magyar Köztársaság biztonsága

 

2008/2009

Tinta Sándor

Egy kamara vagy két kamara

Vári Kovács Zsuzsanna

Törvényalkotási kísérlet a női kvótáról

Orbán Balázs

A frakciók alakításának és megszűnésének szabályozása az Alkotmánybíróság határozatának tükrében

Bujdosó Csenge

A parlamentek megbízatásának megszűnése Magyarország és az új európai uniós tagállamok alkotmányaiban

Szenczy Ákos

Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban

Császár Barbara

A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozhatósága a Holocaust-tagadás büntetése céljából

Uszkiewicz Erik

A HIV-fertőzés és az AIDS-betegség néhány társadalmi-jogi aspektusa Magyarországon a XXI. század elején

Györbíró András Csaba

A Lisszaboni Szerződés főbb hatásai az Európai Unió intézményi struktúrájára és döntéshozatali mechanizmusára

Csernyi Réka

Törökország és az Európai Unió

Lengyel Brigitta

Az Európai Unió Balkán-politikája Szerbia nézőpontjából

Némedi Márk

A hosszú távú energiavásárlási megállapodások mint az Európai Unión belüli szabad versenyt korlátozó tényezők sorsa a magyar villamosenergia-szektorban és a kapcsolódó eljárások

Köles Márk

A Magyar Országgyűlés helyzete és szerepe a globalizáció örvényében, a globális kihívások elleni küzdelemben

Brebán Zsófia

Alternatív globalizációs stratégia

Szabadkai Bálint Szabolcs

A fenntartható fejlődés Magyarországon néhány EU tagállam viszonylatában

Petró Csilla

A környezet és energia operatív program átfogó bemutatása, különös tekintettel az ivóvízminőség-javítást célzó intézkedésekre

 

2009-2010

Barna Dániel

Stabilitás vagy rugalmasság? - az alaptörvény időtállóságát biztosító garanciák külföldön és hazánkban

Csaba Orsolya

A kvázi kétpártrendszer kialakulásának időszaka a választói magatartás tükrében

Ráth Olivér

Válság.hu

Bártfai István László

"Elfüstölve" - A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény módosításának kérdései

Schirochmann Kornélia

A magánszféra megjelenése - PPP projektek

Gulyás Virág

Oroszország és az Európai Unió kapcsolata - "Egy lépés előre, kettő hátra"

Medovarszki Tamás

Az EU-orosz energiadialógus a kétoldalú gazdasági kapcsolatok tükrében

(Néhány szó az EU - orosz gazdasági kapcsolatokról)

Burián Barbara Fruzsina

Az orosz-ukrán gáz(v)iszony

Kurunczi Gábor

Európai kormányalakítási modellek

Stifner Dorottya

Az Európai Unió migrációs (bevándorlási) politikája, a Stockholmi program lehetőségei

Perjési Adrienn

A fogyasztók büntetőjogi védelme

Osikovicz Edit Ágnes

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének védelmi rendszere, különös tekintettel a tulajdonhoz való jog oltalmára

2010-2011

Szabó Dávid

Úton Magyarország Alaptörvénye felé - Alkotmánymódosítások az Alaptörvény elfogadása előtt

Csepy Dorottya

Az alkotmánybírósági modellek - Normakontroll az európai alkotmánybíróságok gyakorlatában - az Európai Alkotmánybíróságok Konferenciája

Mohos Ildikó

A gyermekek jogainak érvényesülése Magyarországon a New York-i Egyezmény és az ENSZ gyermekvédelmi intézményeinek tükrében

Lukács Bálint

A jóléti állam rendszere és válsága

Németh Márton

Az Országgyűlés feloszlatása az új Alaptörvényben - A szabályozás lehetséges irányai az európai és a magyar alkotmányjogban

Bókay Dóra

Beszédek a történelemben - történelem a beszédekben

A magyar országgyűlés házelnökeinek székfoglaló beszédei 1947-2010 között

Vitályos Fanny

A mentelmi jog és a parlamenti fegyelmi jog

Muzsalyi Róbert

Magyar állampolgársági jog kollektív elvesztésétől a kedvezményes honosításig

Kálmán Annamária

Lehetőségek a kisebbségvédelemben az európai unióban

Kepe Nóra

A magyar soros elnökség értékelése a külföldi sajtójelenlét alapján

Ruszkai Rita

A monetáris unió Európában, Magyarország csatlakozása az eurózónához

Horváth Botond

Autonómiák állama - a spanyol régiók Európában

Muraközi Dóra

Horvátország az Európai Unió kapujában

Hegedűs Enikő

Az Európai Unió szociális és gazdasági kihívásai a globalizáció tükrében

Korontos Lilla

Az épített környezet világörökségi védelme