Országgyűlés Hivatala

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Hogyan győződhet meg arról, hogy egy adott iromány benyújtásra került?

Az Országgyűlés honlapján az "Iromány" címszó alatt, irományszám vagy címrészlet lekérdezése alapján a kapott lista tartalmazza.

Ki nyújthat be törvénykezdeményezésére irányuló javaslatot?

A köztársasági elnök, a Kormány, az országgyűlési bizottság, illetve a képviselő. Ezen előterjesztői javaslatok közül, csak a képviselők által benyújtottak nem kerülnek automatikusan az Országgyűlés tárgysorozatára.

Mikortól tekinthető hatályosnak egy törvény?

A kihirdetett törvény záró rendelkezése erről külön rendelkezik, az abban leírtakat kell irányadónak tekinteni. Főszabályként a kihirdetés és a hatályba lépés dátuma nem esik egybe. A hatályba lépés egy későbbi időpont, amellyel a törvényalkotó lehetőséget biztosít a jogalkalmazónak a törvény megismerésére, alkalmazására.

Mi a különbség egy módosító javaslat és egy törvénymódosítás között?

A módosító javaslat nem önálló indítvány, tehát már tárgysorozatban lévő törvényjavaslathoz lehet benyújtani. A törvénymódosítás (=törvényjavaslat) önálló indítvány, amely tartalmában valamely kihirdetett törvény módosítását célozza.

Mi a különbség a rendelet és a törvény között?

A törvény a jogforrási hierarchia legfelső csúcsán helyezkedik el. A törvényhozás joga kizárólag az Országgyűlést illeti meg. A rendelet alacsonyabb szintű jogforrás a törvényhez képest és ebből a hierarchiából adódóan nem lehet ellentétes vele. Rendeletet miniszterek és az önkormányzatok feladatkörükhöz kapcsolódóan, külön felhatalmazás (törvényben v. kormányrendeletben) alapján bocsáthatnak ki.

Mit jelent az ún. konstruktív bizalmatlansági indítvány?

A képviselők legalább egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban - a miniszterelnöki tisztségre jelölt személy megjelölésével - bizalmatlansági indítványt nyújthat be. A miniszterelnökkel szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt a Kormánnyal szemben benyújtott bizalmatlansági indítványnak kell tekinteni. Ha az indítvány alapján az országgyűlési képviselők többsége bizalmatlanságát fejezi ki, az új miniszterelnöknek jelölt személyt megválasztottnak kell tekinteni.

Mit takar a "bizalmi szavazás"?

A Kormány nevében, a miniszterelnök által benyújtott határozati javaslatról történő szavazás, mely során a miniszterelnök megerősítheti, illetőleg elveszítheti hatalmi pozícióját.

Ki kezdeményezhet politikai vitát? Melyek a megtartására vonatkozó szabályok?

A Kormány vagy a képviselők legalább 1/5-e átfogó politikai témakörben. Minden képviselő ülésszakonként 2 politikai vitát támogathat. Az Országgyűlés a vitát 14 napon túl és 28 napon belül tartja meg. A politikai vita tárgyalása időkeretben történik, amely 4 óránál nem lehet kevesebb.

Mi a különbség az interpelláció és a szóbeli kérdés között?

Mindkettő a képviselők által gyakorolható hagyományos parlamenti ellenőrzési eszköz, viszont az interpelláció fontossága, abban rejlik, hogy a kormány válaszának elfogadásáról az Országgyűlés határoz, ha nem fogadják el a választ az elnök felülvizsgálatra kiadja az illetékes bizottságnak. A bizottság jelentésében megfogalmazza javaslatát és az interpelláció újból a Ház elé kerül.

Kiknek fogalmazhatnak meg a képviselők kérdést, interpellációt?

A Kormányhoz, a Kormány bármely tagjához interpellációt és kérdést, a képviselők az alapvető jogok biztosához, az Állami Számvevőszék elnökéhez, a legfőbb ügyézhez és a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez, kérdést intézhetnek a feladatkörükbe tartozó minden ügyben.

Mi a Magyar Köztársaság hivatalos lapja, amelyben a határozatokat és a törvényeket kihirdetik?

A Magyar Közlöny. (www.mhk.hu)

Hol érhetők el a hatályos törvények és határozatok?

A www.njt.hu internetes oldalon.

Az Országgyűlés milyen vezető közjogi tisztségviselőket választ?

A köztársasági elnököt, miniszterelnököt, az Alkotmánybíróság elnöke és tagjait, a Legfelsőbb Bíróság illetve a Kúria elnökét, a legfőbb ügyészt, az országgyűlési biztost és helyetteseit, az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit, továbbá az Országos Bírosági Hivatal elnökét.

Nyilvánosak-e az országgyűlés, illetve a bizottságok ülései?

Igen. A parlamenti honlapon az egész ülésnapról élő televíziós közvetítés látható, illetve elektronikus formában elérhetők az ülések jegyzőkönyvei. Az ülésekről a közszolgálati televízió hétfőn háromórás, kedden (és szerdán) ötórás élő közvetítést ad.

Az állampolgárok látogathatják-e a plenáris üléseket?

Igen. Az Országgyűlés plenáris ülései a képviselőkön keresztül igényelhető "karzatjeggyel" látogathatók.

Melyek az Országgyűlés ellenőrző szervei?

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi, gazdasági ellenőrző szerve, az állam legfőbb pénzügyi ellenőrző szerve Ellenőrzést végezhet mindenütt, ahol közpénzt használnak fel vagy kezelnek. Az Alkotmánybíróság az alkotmányvédelem legfőbb szerve. Feladata a jogszabályok alkotmányosságának felülvizsgálata, az alkotmányos rend és az Alkotmányban biztosított alapjogok védelme. Az alapvető jogok biztosa: alapjogi védelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszáságokat kivizsgálja és kivizsgáltatja és orvoslásuk érdekében álltalános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez.

Nyilvánosak-e az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatai?

Igen, az országgyűlés honlapján a képviselők adatlapján.

Mit jelent a "mentelmi jog"?

Az országgyűlési képviselő törvényben szabályozott sérthetetlensége, felelőtlensége. A mentelmi jogot az Alaptörvény deklarálja, részletesen jelenleg az Országgyűlésről szoló 2012. évi XXXVI. törvény szabályozza.

Mi a különbség a párt és a képviselőcsoport között?

A választások során bekerült pártok képviselőcsoporttá alakulnak át.

Hány képviselő van és hogyan oszlanak meg a mandátumok képviselőcsoportonként?

Jelenleg 386 képviselő van. A pártok az erősorrend és a választási lista alapján oszlanak meg. A 2006. évi parlamenti választáskori aktuális megoszlás az Országgyűlés honlapján a "Frakciók" címszó alatt található "A mandátumok frakciók szerinti megoszlása" cím alatt.

Hogyan érhető el egy képviselő?

Személyesen: egyéni képviselők esetén a választókörzetében tartott fogadóórán; Levélben: Az Országgyűlés Hivatala nyilvános címén, (1357 Budapest, Pf: 2.) lehetőleg a frakció megjelölésével, Elektronikus levélben keresztnév.vezetéknév@parlament.hu (több tagból álló név esetén érdemes megnézni az adott képviselőnél.

Kik a Házbizottság tagjai? Mi a fő feladata?

A Házbizottság elnöke a Házelnök, tagjai: az alelnökök, a képviselőcsoportok vezetői és a Háznagy. A fő funkciója a döntés-előkészítés: az Országgyűlés napirendjének meghatározása.

Jelenleg hány bizottság működik az Országgyűlésben?

Ebben a ciklusban 20 állandó bizottság működik, a kormány-struktúrához igazodva.

Mit jelent az "állampolgári vonal?"

A Képviselői Tájékoztató Központ információt szolgáltat az Országgyűlés működésével, a törvényalkotás folyamatával kapcsolatban, amelyet állampolgárok, civil szervezetek és kutatók vesznek igénybe. A KTK munkatársai a Parlament honlapján elérhető információkhoz módszertani útmutatást nyújtanak.

Mi a "parlamenti különóra" célja?

Cél, hogy a végzős középiskolás diákok megismerkedhessenek a parlamenti demokrácia alapjaival, betekintést nyerhessenek az Országgyűlés munkájába, bővíthessék alkotmányos ismereteiket.

Mit takar a "lobbilista"?

Bejegyzett országos érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek jegyzéke.

Az Országgyűlés milyen vezető közjogi tisztségviselőket választ?

A köztársasági elnököt, miniszterelnököt, az Alkotmánybíróság tagjait, a Kúria elnökét, a legfőbb ügyészt, az alapvető jogok biztosát, az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit, Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Médiatanács elnökét és tagjait, a Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját, a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának elnökét és tagjait, valamint a Független Rendészeti Panasztestület tagjait (Természetesen az Országgyűlés elnökét, alelnökét és más tisztségviselőit is az Országgyűlés választja meg).

Hogyan tekinthető meg az Országház épülete?

Az épület szervezett csoportokban, idegenvezetővel, előzetes bejelentkezés alapján látogatható. Egyéni látogatók esetében előzetes bejelentkezés nem szükséges. Az érdeklődő vendégek az Országház X. számú kapujánál kérhetnek belépőjegyet az épület megtekintésére.

(Érdekesség: Az Országgyűlés épülete kiemelkedő idegenforgalmi "látványosság", évente közel 1 millió látogatót fogad)

Nyitóoldal