Dr. Kónya Imre

Dr. Kónya Imre

Email: nincs

A képviselõ által benyújtott irományok

Ülõhely

SzektorSorSzék
635

Választások

Választási körzet-tól-ig
Pest megye területi lista1994.06.28.
Pest megye területi lista1990.05.02.1994.06.27.

Képviselõcsoport tagságok

KépviselõcsoportFunkció-tól-ig
Néppárt-MDNPtag1996.03.11.
MDFtag1994.06.28.1996.03.10.
MDFtag1993.12.21.1994.06.27.
MDFfrakcióvezetõ1990.05.02.1993.12.20.

Bizottsági tagságok

BizottságTisztség-tól-ig
METÉSZElnök1998.02.03.
Nemzetbiztons.Elnök1996.04.16.
Alkotmányelõk.Tag1995.06.13.1996.04.22.
ÖnkormányzatiTag1994.06.28.1995.06.26.
ÜgyrendiTag1992.06.18.1993.12.21.
AlkotmányügyiTag1990.05.03.1993.12.14.
ÜgyrendiElnök1990.05.03.1992.06.17.

Iskolai végzettség

VégzettségIntézmény
egyetemi doktorEötvös Lóránd Tudományegyetem

Nyelvismeret

NyelvFoka

Életrajz

Kónya Imre (MDNP) - MDF Pest megyei területi lista

1947. május 3-án született Budapesten. Édesapja, Kónya
Imre (1915-1990) az érettségi után szülei anyagi helyzete
miatt nem tanulhatott tovább. Gyári betanított munkásként
dolgozott, emellett végezte a jogi egyetemet.
Tanulmányait a második világháború kitörése miatt nem
fejezhette be, utolsó vizsgáit csak a hadifogságból
szabadulva tette le. 1946-ban B-listázták, csak az 1960-
as évektõl dolgozhatott újra jogászként. Édesanyja,
Kurucz Aranka (1917) fogtechnikus kisiparosként ment
nyugdíjba. Nõvére, Gyöngyvér (1944) ideg- és
elmegyógyász. 1972-ben feleségül vette Kutrucz Katalin
büntetõjogászt, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán a büntetõjogi tanszék
adjunktusa; 1990-tõl szintén országgyûlési képviselõ. Két
fiuk született, Imre (1973) a Budapesti Mûszaki Egyetem
Villamosmérnöki Karának hallgatója, Zoltán (1977)
gimnáziumi tanuló.
Az általános és a középiskolát Budapesten végezte, 1965-
ben érettségizett az I. István Gimnáziumban. Az ELTE
Állam- és Jogtudományi Karának elõfelvételt nyert
hallgatójaként egy évig sorkatonai szolgálatot
teljesített Budapesten, ezután kezdhette meg
tanulmányait. 1971-ben  avatták jogi doktorrá. A diploma
megszerzése után ügyvédjelölt, majd a szakvizsgát
követõen, 1973-tól ügyvéd a Budapesti 34. sz. Ügyvédi
Munkaközösségben. 1979-ben átlépett a Budapesti 17. sz.
Ügyvédi Munkaközösségbe. Túlnyomórészt polgári ügyekkel -
szerzõdésekkel és perekkel - foglalkozott, de néhány
jelentõsebb büntetõügyben is eljárt védõként. Egyetemi
évei alatt a jogi karon megszervezte az Irodalmi Kört, az
Egyetemi Színpadon és az Eötvös Klubban rendezett
irodalmi összeállítások szereplõje és szervezõje.
Politikai szerepet 1988-ig nem vállalt. 1988 õszén, a
szervezetté alakulást követõen lépett be a Magyar
Demokrata Fórumba. A parlamentáris demokrácia, a
jogállamiság és a szociális piacgazdaság, valamint az
európai integráció és a transzatlanti gondolat híve, az
MDF-en belül a megegyezésre törekvõ, de a rendszerváltást
határozottan vállaló politikusok közé tartozott. Egyik
kezdeményezõje volt annak az 1988. november 5-i
felhívásnak, amelyet százharmincöt különbözõ
szakterülethez tartozó jogász - ügyvédek, jogtanácsosok,
bírók - bocsátott ki a Független Jogász Fórum (FJF)
létrehozására. A szervezet létrejöttétõl országgyûlési
képviselõvé választásáig az FJF vezetõje. E minõségében
1989 tavaszán tárgyalásokat kezdeményezett az SZDSZ és az
MDF egyes vezetõivel. Ennek eredményeként 1989. március
15-én a Független Jogász Fórum egy felhívást bocsátott
ki, amelynek nyomán március 22-én létrejött az Ellenzéki
Kerekasztal (EKA). Ennek keretében az akkori
legjelentõsebb nyolc ellenzéki szervezet az FJF
koordinálása mellett egyeztette álláspontját a békés
rendszerváltozás érdekében. 1989. március és június
között, a politikai egyeztetõ tárgyalások elõkészítése
során az FJF elnökeként õ vezette az EKA üléseit. A
háromoldalú tárgyalások nyitó plenáris ülésén, 1989.
június 13-án az Ellenzéki Kerekasztal nevében politikai
szándéknyilatkozatot tett. A tárgyalásokon az EKA
tárgyalóküldöttségének tagjaként az alkotmánymódosítást
elõkészítõ szakbizottságban vett részt.
Az 1990. évi országgyûlési választások elõtt az FJF által
kezdeményezett Választási etikai kódex egyik kidolgozója.
A választásokon az MDF Pest megyei listavezetõjeként
szerzett mandátumot. Az Országgyûlés alkotmányügyi,
törvény-elõkészítõ és igazságügyi állandó bizottságának a
tagja, és 1992. június 17-ig az ügyrendi különbizottság
elnöke, azután tagja. Az MDF képviselõcsoportja
szervezõbizottságának a tagjaként részt vett az MDF és az
SZDSZ között létrejött pártközi megállapodás
kidolgozásában és aláírásában (1990. április 29.). Antall
Józsefnek, az MDF elsõ frakcióvezetõjének
miniszterelnökké választása (1990. május 23.) után az MDF
képviselõcsoportja frakcióvezetõvé választotta. 1990.
november 15-én az önmaga által kért bizalmi szavazáson
megerõsítették tisztségében. 1990. december 16-án, az MDF
országos gyûlésén beválasztották a Magyar Demokrata Fórum
Országos Elnökségébe, 1993. októbertõl 1996. március 31-
ig az MDF alelnöke.
Képviselõként mindvégig szorgalmazta az 1956. októberi
forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes
bûncselekményekkel kapcsolatos törvényalkotást, a bûnösök
bíróság elé állítását. Számos - többek között az
alkotmánymódosításról, az önkormányzatokról, illetve az
önkormányzatok megválasztásáról, a kárpótlásról, a
házszabályról szóló - törvény elõkészítésében mûködött
közre. Megnyilatkozásainak radikalizmusa miatt sokan
jobbratolódással vádolták. Õ maga cáfolta ezt, többször
is leszögezve, hogy határozottan az antalli
centrumpolitikát képviseli, nemcsak személyi kötõdése,
hanem elvi elkötelezettsége okán is. A nézeteirõl és
politizálási stílusáról alkotott kép kialakulásában
meghatározó szerepe volt az 1991. augusztusi
tanulmányának, amelyben a rendszerváltozás addigi
folyamatát elemezte, s a vezetõ kormánypárt politikájának
hiányosságait bírálva határozottabb fellépést sürgetett,
különösen az MDF sajtó- és igazságtételi politikájában. A
Csurka-dolgozat (1992. augusztus 20.) után kialakult
belsõ vitákban Antall József mögött állva a legutolsó
pillanatig az MDF egységének a megõrzése érdekében lépett
fel, de 1993 tavaszán egyértelmûen állást foglalt Csurka
István élesen konfrontáló politizálásával szemben.
Javasolta a képviselõcsoportnak, hogy erõsítse meg
elkötelezettségét az MDF VI. országos gyûlésének
politikai nyilatkozatában foglalt elvek és a kormánnyal
való együttmûködés mellett azzal, hogy akik ezt nem
fogadják el, önmagukat zárják ki a frakcióból. 1993.
december 21-tõl a Boross-kormány belügyminisztere,
tisztét a Horn-kormány megalakulásáig töltötte be.
Parlamenti bizottsági tagságai és frakcióvezetõi tiszte
ezzel megszûnt.
Az 1994. évi országgyûlési választásokon ismét az MDF
Pest megyei listájának vezetõjeként került be a
parlamentbe. (Az országos listán ötödik volt.) 1996.
márciusig az MDF-frakció helyettes vezetõje volt. Az
Országgyûlésben 1995. június 26-ig az önkormányzati és
rendészeti állandó bizottság, 1996. április 22-ig az
alkotmány-elõkészítõ állandó bizottság tagja. 1996.
március 4-én, az MDF X. országos gyûlése után kilépett a
pártból, és többedmagával létrehozta a Magyar Demokrata
Néppártot, az új párt frakciójában folytatja képviselõi
munkáját. 1996. április 16-tól a nemzetbiztonsági állandó
bizottság elnöke. Az MDNP I. országos gyûlésén, 1996.
november 30-án az elnökség tagjává választották.
Hivatali címe: Képviselõi Irodaház, 555. szoba.

   Lezárva: 1996. november 30.


Eleje Honlap