Bibliográfia a panaszokról, közérdekű bejelentésekről

Petíciós jog, panaszjog

Törvény (új törvény) a közérdekű bejelentésekről és panaszokról

(A közérdekű bejelentő büntetőjogi védelme)

Panaszok, petíciók, beadványok az Országgyűlésnek (az Országgyűlés elnökének)

Nemzeti petíció, aláírásgyűjtés

Aláírásgyűjtések, petíciók 1990 előtt

Petíciós jog külföldön

Petíciós jog, panaszjog

Bódi Stefánia: A petíciós jog hazai szabályozásával szemben támasztott követelmények, a magyar, a német és a holland jogi szabályozás összevetése (Collega, 2002. 5. szám)

Bódi Stefánia: Az egyesülési, gyülekezési és petíciós jog magyarországi szabályozásának története (Collega, 2005. 1. szám)

Degré Alajos: Az ellenállás jogának története Magyarországon (Jogtudományi Közlöny, 1980. 6. szám)

Földesi Tamás: Alapjog (legyen-e) a petíciós jog? (Társadalmi Szemle, 1992. 6. szám)

Földesi Tamás: Adalékok a petíciós jog történetéhez (Acta Humana, 11. szám 1993.)

Hajas Barnabás - Patyi András: Panaszjog (In: Az Alkotmány kommentárja II. kötet, 2337-2347. oldal)

Horányi Özséb: A panasz jogintézménye az elektronikus médiában (In: Rendszerváltás és kommunikáció. Osiris Kiadó, Bp. 1999.)

Kajtár István: Kérvénykultúránk jogtörténeti gyökerei (JURA, 2001. 1. szám)

Kondorosi Ferenc: A panaszjog szabályozásának társadalmi összefüggései (Acta Humana, 14. szám 1994.)

Pap András László: A petíciós jog common law alapjai (kézirat, é. n.)

Sári János - Somody Bernadette: Alapjogok. Alkotmánytan II. (a "Kérelmezési és panaszjog" című fejezet. 4. átdolgozott kiadás, Budapest, 2008. 221-226. oldal)

Szamel Katalin: A petíciós jogról - Alkotmányközelben (Jogtudományi Közlöny, 1988. 12. szám)

Szamel Lajos: A petíciós jog (kérelmezési és panaszjog) (Állam és Igazgatás, 1988. 3. szám)

Szamel Lajos: Right to petition (right to application and complaint) (In: Human Rights in today's Hungary, ELTE ÁJK, Bp. 1990.)

Szikora Katalin: Kérelmek, sérelmek, bejelentése. A kérdezetlen közvélemény (Magyar Hírlap, 1995. október 6.)

Tilk Péter: A petíciós jog (In: Chronowski N. - Drinóczi T. - Petrétei J. - Tilk P. -Zeller J.: Magyar alkotmányjog III. Alapvető jogok, Dialóg Campus Kiadó, Bp. - Pécs, 2006. 443-461. oldal)

Törvény (új törvény) a közérdekű bejelentésekről és panaszokról
(A közérdekű bejelentő büntetőjogi védelme)

A közérdekű bejelentésekről szóló törvény tervezete (www.kormany.hu/download/2/ef/d000/kozerdeku_bejelentesekrol_szolo_torveny.pdf#!DocumentBrowse)

Bócz Endre: A közérdekű bejelentő üldözése (In: Belovics Ervin és mások: A büntető törvénykönyv magyarázata, KJK, Bp. 1996. 539-540. oldal)

Horn Gabriella: Fütyülnek rájuk. Közérdekű bejelentések (Magyar Narancs, 2008. október 30.)

Klotz Péter: Megújul a közérdekű bejelentésekre vonatkozó szabályozás (Közszolgálat, 2013. 2. szám)

Közérdekű bejelentés (In: Jogi lexikon, szerk.: Lamm Vanda és Peschka Vilmos, KJK-KERSZÖV, Bp. 1999. 362. oldal)

Közérdekű bejelentés. Közérdekű javaslat (In: Jogi lexikon, szerk.: Jobbágy Zsuzsa, Gál Gabriella és Pomogyi László, Unió Kiadó, Bp. 1991. 306. oldal)

Lövétei István: A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás (Közigazgatási eljárásjog, szerk.: Lőrincz Lajos, HVG-ORAC, Bp. 2005. 93-97. oldal)

Papp D. Gábor: A közérdekű bejelentő védelme (Ügyvédek Lapja, 2013. 4. szám)

Vass György: Panasz, törvény, panasztörvény, avagy úton a petíciós jog kiteljesedése felé (Magyar Közigazgatás, 1997. 1. szám)

Panaszok, petíciók, beadványok az Országgyűlésnek
(az Országgyűlés elnökének)

Az Országgyűlés Civil Irodájának tevékenysége 2002-2006 (Összeállította és szerkesztette Király Edina és Rostási-Szabó Zsuzsanna. Országgyűlés Civil Irodája, Bp. 2006.)

Bednárik Imre - Bencsik Réka: Méltóságos panaszok. Több tízezer polgár fordul az állami vezetőkhöz (Népszabadság, 1998. 87. szám, budapesti kiadás)

Köves Pál: Átadtak egy petíciót, de nem világos tárgyal-e róla bárki. Lehet kérelmeket benyújtani, de nem személyesen a házelnöknek. (Magyar Hírlap, 2006. szeptember 26.)

Összefoglaló az Országgyűlés Elnöke Panaszirodájának tevékenységéről (kézirat, Országgyűlés elnökének titkársága, 1998. május)

Soltész István (szerk.): Az Országgyűlés (A "Petíciók és panaszok" című rész, 232-235. oldal)

Szepesiné Oros Dóra: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-a alapján benyújtott felterjesztésekről (kézirat, Országgyűlés Hivatala Főtitkárság Bizottsági Főosztály, 2008. december)

Nemzeti petíció, aláírásgyűjtés

Dobszay János: Folyó irat. A nemzeti petíció utóélete (HVG, 2004. június 4.)

Farkas Zoltán: Szabásminták. Aláírásgyűjtés (az Együtt Szövetség aláírásgyűjtése az egykulcsos jövedelemadó ellen) (HVG, 2013. november 9.)

Kiss Balázs - Boda Zsolt: Politika az interneten (Szabó Gabriella: "Az on-line média szerepe a politikai kommunikációban Magyarországon (Nemzeti Petíció-ügy)" című fejezet - Századvég Kiadó, Bp. 2005.)

Aláírásgyűjtések, petíciók 1990 előtt

Csizmadia Ervin: Kontrakultúra. Aláírásgyűjtések. Fontosabb aláírásgyűjtési akciók a hetvenes és nyolcvanas években - Főbb aláírásgyűjtések a rendszerváltás - 1990 május óta (HVG, 1995. február 18.)

Petíciós jog külföldön

Amort, Václav - Loičar, Josef - Mikule Vladimir: Droit d'Association, droit d'Reunion, droit de Petition et droit de Presse (Boulletin de Droit Tchecos-lovaque, 1990. 3-4. szám)

Bakos Anita: Az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszok kivizsgálása az Egyesült Királyságban (Jogtudományi Közlöny, 2001. 3. szám)

Bódi Stefánia: Petíciós jog a nemzetközi egyezményekben (Collega, 2001. 5. szám)

Bódi Stefánia: A petíciós jog Franciaországban, Németországban és Hollandiában (Acta Humana, 2004. 3. szám)

Bódi Stefánia: A Cseh Köztársaság alkotmányos fejlődésének áttekintése (Collega, 2005. 4. szám)

Bódi Stefánia: A petíciós jog Németországban, Hollandiában és a Cseh Köztársaságban (Magyar Jog, 2005. 6. szám)

Burmeister, Joachim: Das Petitionsrecht (In: Handbuch des Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Band II. Heidelberg, 1987.)

Cabrera Alvaro: Az inkluzív e-parlament modellje. Kirekesztés, inkluzió és demokratikus részvétel az európai parlamentek információs terének világában (különösen az "E-petíció - a politika állampolgári napirendje" c. rész - doktori (Phd) értekezés, 2011.)

Gurmai Zita - Cseh Gabriella: Éljünk kezdeményezési jogunkkal, de hogyan? Kérdések a formálódó európai polgári kezdeményezésről (Európai Tükör, 2010. 6. szám)

Győri Enikő: Az Európai Parlament ellenőrző szerepe: vizsgálóbizottságok, meghallgatások és a Petíciós bizottság (In: A bizottsági munka 1. rész, 282-288. oldal)

Higginson, Stephen A.: A Short History of the Right To Petition Government for the Redness of Griavances (The Yale Law Journal, 1986. 1. szám, november)

Hodgkiss, Anita: Petitioning and the Empowerment Theory of Practice (The Yale Law Journal, 1987.)

Pap András László: A petíciós jog common law alapjai (kézirat, é. n.)

Riezebos, Kees: Petitionsrecht in Deutschland und in den Niederlanden: Ein Ausblick auf das Europaparlament (Zeitschrift für Parlamentsfragen, 1992. 1. szám)

Tamási Orosz János: Francia fából holland vaskarika. Dobolyi Alexandra az uniós petíciók lehetőségeiről és a munkahelyteremtésekről (Vasárnapi Hírek, 2005. június 19.)

Lap tetejére