Felszólalási lehetőségek a plenáris ülésentípus

feltétel

jogosult

időkeret

Döntés (HHSZ. 26.§(4))

- a munkarendről

- az Ogy. működésével kapcsolatos vitás kérdésekről

- távollét igazolási rendjéről, tiszteletdíj csökkentésének végrehajtási
szabályairól

- házelnök, alelnök, jegyző felmentéséről szóló javaslattételről

Házbizottsági egyetértés hiánya

frakciónként egy képviselő és az elsőként szólásra jelentkező független képviselő

5 perc

sürgősségi javaslat indokolása

(46. § (2))

az előterjesztés benyújtását követő héten (vagy a tárgysorozatba vételt
követően) a határozathozatal előtt
hangozhat el

előterjesztő

2 perc

általános vita (50. § (5))

 

bizottsági előadó, kisebbségi
vélemény ismertetése

5 perc (kiv:költségvetés tárgyalása esetén: a költségvetési biz. előadója és a kisebbségi vélemény ismertetője
30-30 percben)

 

vezérszónok (frakció képviselő(i))

20 perc (kiv: Alaptörvény, min. többséget igénylő előterjesztés,
költségvetés, stb: 30 perc)

írásban vagy gombnyomással történt jelentkezés,

bármely képviselő

15 + 1 perc

egy szakaszos részletes vita
(51. § (5) d) és 105. §)

írásban történt bejelentkezés, gombnyomás, csak a módosító javaslathoz vagy a módosítással érintett rendelkezéshez lehet felszólalni

bármely képviselő

15 +1 perc

több szakaszos részletes vita vagy egy mód. javaslat esetén
(51. § (5) d))

vitaszakaszonként 6-6 + 1 perc (kiv: Alaptörvény: vitaszakaszonként
10-10 perc)

kivételes eljárás
(50. § (5) e) és 124-128. §)

a kivételes eljáráshoz a jelenlévő képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges

képviselőcsoportonként egy képviselő és az elsőként jelentkező független képviselő

15 + 1 perc

kivételes sürgős eljárás

(128/A-128/D. §)

a kivételes sürgős eljárásba vételről előterjesztői indítvány (képviselő által benyújtott törvényjavaslat esetén a képviselők 1/5-ének támogató aláírása is szükséges) alapján, ülésszakonként legfeljebb hat alkalommal a jelenlévő képviselők 2/3-ával dönt az Ogy.

képviselőcsoportonként

30 perc

független képviselők

8 perc

"kétperces" felszólalás
(50. § (7))

vita közben korábbi felszólalással kapcsolatos észrevétel céljából, elnöki engedély alapján; vezérszónoki felszólalások között nem
engedélyezhető

bármely képviselő

2 perc

felszólalás személyes érintettség miatt

napirenden kívüli felszólalásnál és más viták során, ahol a HHSZ. konkrétan meghatározza a felszólalási rendet (un. limitált viták)

személyében érintett képviselő

2 perc

napirend előtti felszólalás
(51.§ (1))

rendkívüli ügy

köztársasági elnök, miniszterelnök

időkeret nélkül

kormány tagja

5 perc

országos jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügy

bármely képviselő

5 perc

reagálás napirend előtti felszólalásra (51. § (2), (5))

köztársasági elnök, miniszterelnök 20 perc alatti felszólalása

frakcióvezető/helyettes

5 perc

köztársasági elnök, miniszterelnök 20 percet meghaladó felszólalása

8 perc

kormány tagjának felszólalása

frakcióvezető/helyettes,
személyében érintett képviselő

2 perc

napirend előtti képviselői felszólalás

kormány tagja

5 perc

személyében érintett képviselő

2 perc

napirend utáni felszólalás
(51. § (4))

rendkívüli ügy

bármely képviselő

5 perc

reagálás napirend utáni felszólalásra (51. § (5))

képviselő felszólalása

kormány tagja

5 perc

személyében érintett képviselő

2 perc

ügyrendi javaslat
(52. § (1))

napirendet v. napirendi pontot
érintően

bármely képviselő

1 perc javaslat, 2 perc indokolás

reagálás ügyrendi javaslatra
(52. § (1))

elhangzott ügyrendi javaslat

frakciónként egy képviselő és az elsőként jelentkező független képviselő

2 perc

döntés időkeretes tárgyalásról
(53. § (1))

házbizottsági javaslat

frakciónként egy képviselő és az elsőként jelentkező független képviselő

3 perc

vita "kényszerített" lezárása
(59. § (2))

előterjesztő v. 10 képviselő írásbeli javaslata, ha minden frakcióból egy képviselő és az elsőként szólásra jelentkező független képviselő is kifejthette álláspontját

frakciónként egy képviselő és az elsőként jelentkező független képviselő, kijelölt bizottság előadója

5 perc

tárgysorozatba vétel
(98. § (5))

rendes ülésszakonként és frakciónként 6 lehetőség, független képviselő javaslata esetén 10 támogató
aláírással

frakciónként egy képviselő és az elsőként jelentkező független képviselő, előterjesztői válasz

2 perc

záróvita
(107. § (4))

írásban történt bejelentkezés,
gombnyomás

bármely képviselő

a napirend megállapítása során a Házbizottság, vagy az Ogy. elnökének javaslatára az Ogy. határozza meg a képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére álló időkereteket

az Ogy. elnökének javaslata jelenleg frakciónként 5-5 perc, független képviselő 3 perc

normakontroll-javaslat

tárgyalása

(107/B. §)

Elfogadott törvénnyel kapcsolatos normakontroll-javaslat előterjesztése

előterjesztő (kormány), Alkotmányügyi bizottság előadója és a kisebbségi vélemény előterjesztője,
frakciónként egy képviselő és az elsőként jelentkező független képviselő

10 perc

interpelláció

(116-117. §)

ülésnapot négy nappal megelőző munkanapon déli 12 óráig benyújtva

bármely képviselő

3 perc - előterjesztés,
4 perc - válasz,
1 perc - válasz elfogadásával
kapcsolatos nyilatkozattétel

kérdés
(118. §)

ülésnapot megelőző munkanapon déli 12 óráig benyújtva

bármely képviselő

2-2 perc (kérdés és válasz)
1-1 perc (viszontválasz)

azonnali kérdés
(119. § )

ülésnap megnyitása előtt egy órával benyújtva

mentelmi ügy tárgyalása
(131. § (2))

határozathozatal előtt

az érintett képviselő

időkeret nélkül

tájékoztatás mentelmi üggyel érintett eljárás befejezéséről
(51. § (3))

napirend előtt, ha az eljárás
jogerősen befejeződött

mentelmi jogában felfüggesztett képviselő

2 perc

összeférhetetlenségi eljárás
(131/D. § (3))

határozathozatal előtt

az érintett képviselő

időkeret nélkül

Házszabálytól eltérés
(140. § (1))

 

frakciónként egy képviselő és
az elsőként jelentkező
független képviselő

5 perc

A házszabályi rendelkezések értelmezéséről hozott bizottsági
állásfoglalás tárgyalása
(143. § (5)-(7))

kérelem az állásfoglalás
megerősítésére vagy elutasítására

előterjesztő és a bizottság előadója

5 perc

1. kör: frakciónként egy képviselő és az elsőként jelentkező
független képviselő

5 perc

2. kör: frakciónként egy képviselő és az elsőként jelentkező
független képviselő

3 perc

előterjesztő és a bizottság előadója

5 perc