A Parlament képe

A tárgyalási rend fenntartása a plenáris ülésen, a fegyelmi, rendészeti jogkör

 

Képviselői magatartás

döntés 1

döntés 2

döntés 3

döntés 4

rendészeti jogkör

jogkövetkezmény

jogorvoslat

1.

nyilvánvalóan indokolatlanul eltér a tárgytól, ugyanabban a vitában feleslegesen saját vagy más beszédét ismétli

46. § (1)

ÜE: felszólítja, hogy térjen a tárgyra, egyidejűleg figyelmezteti az eredménytelen felszólítás következményeire

46. § (1)

ÜE: Magatartás folytatása esetén

második felszólítás

46. § (2)

ÜE: Második felszólalás ellenére magatartás folytatása esetén szó megvonása

46. § (2)

   

Ugyanazon az ülésnapon ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra

49. § (3)

HHSZ 54. § (7)

 

2.

kitöltötte a saját vagy a képviselőcsoportja időkeretét

47. §

ÜE: szó megvonása

(a szómegvonás okának közlésével)

47. §

           

3.

az Országgyűlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot sértő vagy illetlen kifejezést használ

48. § (1)

ÜE: rendreutasítja, egyidejűleg figyelmezteti a sértő vagy illetlen kifejezés ismételt használatának következményeire

48. § (1)

ÜE: rendreutasítást követően ismételten sértő vagy illetlen kifejezés használata esetén szó megvonása

48. § (2)

     

Ugyanazon az ülésnapon ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra

49. § (3)

HHSZ 54. § (7)

 

4.

kirívóan sértő kifejezést használ, vagy az általa használt sértő kifejezés súlyos rendzavaráshoz vezet

48. § (3)

ÜE: javasolhatja az Országgyűlésnek a képviselő kizárását az ülésnap hátralévő részéből

48. § (3)

OGY: a javaslatról vita nélkül határoz (gombnyomás)

48. § (3)

ÜE: ha az Országgyűlés határozatképtelen, a kizárásról az ülést vezető elnök határoz

48. § (4)

   

Az ülésnapról kizárt képviselő az ülésnapon nem szólalhat fel újra; a kizárás napjára tiszteletdíjra nem jogosult

48. § (5)

ÜE: az Országgyűlés következő ülésén tájékoztatja az Országgyűlést a kizárásról és annak indokáról

OGY: vita nélkül határoz az ülést vezető elnök döntésének törvényességéről

48. § (4)

5.

elnök döntését, ülésvezetését kifogásolja

(ügyrendi javaslat kivételével)

49. § (1)

ÜE: szó megvonása

(felszólítás és figyelmeztetés nélkül)

49. § (1)

       

Ugyanazon az ülésnapon ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra

49. § (3)

HHSZ 54. § (7)

Az a felszólaló, akitől az ülést vezető elnök felszólítás és figyelmeztetés nélkül vonta meg a szót, kérheti a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős bizottság eseti jellegű állásfoglalását.

49. § (1)

6.

a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásra vonatkozó szabályait megszegi

49. § (4)

ÜE: rendreutasítja (az intézkedés okának, illetve a megsértett házszabályi rendelkezésnek a megjelölésével)

egyidejűleg figyelmezteti, hogy további rendzavarás esetén az ülésnapról való kizárását fogja kezdeményezni

49. § (4)

ÜE: rendreutasítás ellenére folytatott magatartás esetén javasolhatja az ülésnapról való kizárását, illetve vele szemben pénzbírság kiszabását

49. § (5)

OGY: a kizárási javaslatról vita nélkül határoz (gombnyomás)

49. § (6)

ÜE: ha az Országgyűlés határozatképtelen, a kizárásról az ülést vezető elnök határoz

49. § (6)

 

Az ülésnapról kizárt képviselő az ülésnapon nem szólalhat fel újra; a kizárás napjára tiszteletdíjra nem jogosult

49. § (8)

A pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság dönt

49. § (7)

ÜE: az Országgyűlés következő ülésén tájékoztatja az Országgyűlést a kizárásról és annak indokáról

OGY: vita nélkül határoz az ülést vezető elnök döntésének törvényességéről

49. § (6)

7.

az Országgyűlés ülésén fizikai erőszakot alkalmazott, illetve közvetlen fizikai erőszakkal fenyegetett vagy arra hívott fel

50. § (1)

ÜE: javasolhatja a képviselő kizárását, jogai gyakorlásának felfüggesztését és vele szemben pénzbírság kiszabását

50. § (1)

OGY: a kizárási javaslatról vita nélkül határoz (gombnyomás)

50. § (2)

ÜE: ha az Országgyűlés határozatképtelen, a kizárásról az ülést vezető elnök határoz

50. § (2)

ÜE: felszólítja az 50. § (2) bekezdése szerint kizárt képviselőt, hogy hagyja el a termet

53. § (2)

ÜE: ha a képviselő a felszólítás ellenére nem hagyja el a termet, az Országgyűlési Őrséggel kivezetteti az ülésteremből

53. § (2)

ŐR: Az ülésről az 50. § (2) bekezdése szerint kizárt képviselő a kizárás idején nem léphet be az ülésterembe, amelynek végrehajtásáról az Országgyűlési Őrség gondoskodik.

53. § (3)

Ha a képviselőt kizárták, az Országgyűlés ülésein és az országgyűlési bizottságok munkájában nem vehet részt, tiszteletdíjra nem jogosult.

50. § (2)

A pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság dönt

50. § (4)

ÜE: az Országgyűlés következő ülésén tájékoztatja az Országgyűlést a kizárásról és annak indokáról

OGY: vita nélkül határoz az ülést vezető elnök döntésének törvényességéről

50. § (2)

Az a képviselő, akivel szemben az ÜE rendészeti intézkedést alkalmazott, kifogást nyújthat be a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottsághoz, amely 8 napon belül kivizsgálja a kifogást és jelentést tesz az OGY-nek, amely az intézkedést megerősíti, vagy azt megalapozatlannak találja.

53. § (4)-(5)

BIZ: a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság állásfoglalása a felfüggesztés tárgyában

50. § (3)

[annak megállapítása, ha a magatartás nem először fordul elő]

[következő ülésnapon]

OGY: a képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztéséről a jelen lévő képviselők kétharmadának szavazatával dönt

(legfeljebb 3 ülésnapra)

50. § (3)

[magatartás ugyanazon ülésszakon belül való folytatása:

- második alkalommal hat ülésnapra

50. § (5) a)

- harmadik és minden további alkalommal kilenc ülésnapra függeszthető fel

50. § (5) b)]

 

ŐR: A jogainak gyakorlásából felfüggesztett képviselő a felfüggesztés idején nem léphet be az ülésterembe, amelynek végrehajtásáról az Országgyűlési Őrség gondoskodik.

53. § (3)

Ha a képviselő képviselői jogait felfüggesztették, a felfüggesztés első és utolsó ülésnapja közötti időtartamban a képviselő nem vehet részt az Országgyűlés ülésein és az országgyűlési bizottságok munkájában, tiszteletdíjra nem jogosult.

50. § (6)

A felfüggesztés első ülésnapja a felfüggesztésről való döntés napját követő ülésnap. A felfüggesztés időtartamának számításakor az ülésszakok közötti szünetet figyelmen kívül kell hagyni. 50. § (7)

 

8.

az Országgyűlés ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi 51. §

ÜE: ülés felfüggesztése határozott időre

           

ÜE: ülés berekesztése

HE: új ülés összehívása

ÜE: ha határozatát nem tudja kihirdetni, elnöki székét elhagyja, az ülés megszakad

HE: az ülés újbóli összehívása

A hivatkozott §-ok az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény rendelkezései.

Jelmagyarázat:

OGY: Országgyűlés plenáris ülése

 

ÜE: ülést vezető elnök

 

HE: házelnök

 

ŐR: Országgyűlési Őrség

 

BIZ: bizottság

 

HHSZ: az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat

 

Bizottság elnöke által is - az 52. § alapján - alkalmazható intézkedések