A Parlament képe

Az Országgyűlés előtt beszámolásra, jelentéstételre és
tájékoztatásadásra kötelezett szervek

Lezárva: 2012. március

A Kormány

Megalakulását követően lehetőleg harminc napon belül, egyébként minden ülésszak végén tájékoztatja az Országgyűlést a következő ülésszakra vonatkozó törvényalkotási programjáról. (HSZ 38. § (3) bek.)

Haladéktalanul beszámol az Országgyűlésnek a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők az Európai Unió vagy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete döntésén alapuló alkalmazásáról, valamint más csapatmozgásáról hozott döntéséről, valamint a Magyar Honvédség békefenntartásban való részvételének vagy külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységének engedélyezése tárgyában hozott döntéséről. (Alaptörvény 47. cikk (4) bek.)

Haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlést a váratlan támadás esetén megtett intézkedéséről. (Alaptörvény 52. cikk (2) bek.)

Évente köteles a honvédelmi feladatok megvalósításáról, a Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről beszámolni az Országgyűlésnek. (Hvt. 21. § (4) bek.)

A biztonság- és védelempolitikai feladatok végrehajtásáról legalább évente egy alkalommal beszámol az Országgyűlésnek. (A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat 2. pont)

Haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlést a Magyarország légterében tartózkodó légi járműre leadott tűzzel kapcsolatos eseményről és a megtett intézkedésről. (Hvt. 62. § (8) bek.)

Az Országgyűlés legközelebbi ülésén beszámol az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő átmeneti intézkedésekről. (Áht. 40. § (4) bek.)

Kétévente az Országgyűlés elé terjeszti a gazdaságpolitikáért felelős miniszter által kidolgozott, a kis- és középvállalkozások helyzetét, gazdálkodási feltételrendszerét, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedéseket, valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások eredményeit bemutató jelentést. (A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12. §)

Évente, a tárgyévet követő év szeptember 30. napjáig beszámol a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól. (Vagyon tv. 19. § (3) bek.)

A törvény hatálybalépését (2007. szeptember 1.) követő 5 éven belül jelentést nyújt be, amely bemutatja a cégek piacra lépésének jogi, adminisztratív és egyéb feltételeit vizsgálva a Gt. és a Ctv. rendelkezéseinek érvényesülését, és szükség szerint javaslatot tesz a cégek alapításával, piacra lépésével és működésével összefüggő terhek további csökkentésére. (A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2007. évi LXI. tv. 28. § (8) bek.)

Évente beszámol az általános válság következményeként az építőipart és a közvetlenül kapcsolódó ágazatokat sújtó recesszió kezelése érdekében szükséges intézkedésekről. (Az általános válság következményeként az építőipart és a közvetlenül kapcsolódó ágazatokat sújtó recesszió kezelése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 36/2009. (V.12.) OGY határozat 9. pont)

Kétévente beszámol az Országgyűlésnek a Magyarországon élő nemzetiségek helyzetéről. (Nek tv. 150. § a) pont)

Beszámol évente legalább egy alkalommal a határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, beleértve a Magyar Állandó Értekezletek ajánlásainak végrehajtását is. (A Magyar Állandó Értekezlet megalakulásához kapcsolódó feladatokról szóló 26/1999. (III. 26.) OGY határozat 1. pont c) alpont)

Évente tájékoztatja az Országgyűlést a szomszédos országokhoz fűződő közlekedési kapcsolataink erősítéséről tartott egyeztetések eredményeiről és azok alapján meghatározott kormányzati intézkedésekről, különös tekintettel a fejlesztések és azok költségeinek pontos meghatározására. (A szomszédos országokhoz fűződő közlekedési kapcsolataink erősítéséről szóló 92/2009. (XI. 18.) OGY határozat 4. pontja)

Első alkalommal a 2014. évi tavaszi ülésszakon, ezt követően pedig négyévente tájékoztatja az Országgyűlést a Nemzeti Ifjúsági Stratégia megvalósulásáról. (A Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) OGY határozat 2. pont d) alpont)

Háromévente tájékoztatja az Országgyűlést a Nemzeti Drogstratégia Program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról. (A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat 2. pont d) alpont)

Évente tájékoztatja az Országgyűlést az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja előrehaladásáról, valamint ciklusonként a lakosság aktuális egészségi állapotáról. (Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról szóló 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat 2. pont c) alpont)

Évente beszámol a törvény alkalmazásának tapasztalatairól és megvizsgálja módosításának szükségességét. (A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. tv. 32. §)

Kétévente tájékoztatja az Országgyűlést a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásáról, a Nemzeti Tehetség Alap előirányzat felhasználásáról és a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum működéséről. (A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat 4. pont, a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat 4. pont)

Kétévente tájékoztatja az Országgyűlést a Sportstratégia megvalósulásáról. (A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat 2. pont c) alpont)

Kialakítja a hosszú távú sportstratégiát, fejlesztési tervet és ennek alapján javaslatot tesz az Országgyűlésnek a sporttal kapcsolatos törvények, határozatok megalkotására és egyéb döntések meghozatalára. (Sport tv. 50. § (2) bek.)

Kétévente jelentést készít a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről. 2011-ben és 2015-ben beszámol a Stratégiai Tervben megfogalmazott célok és kutatások eredményéről. (A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat 2. és 5. pont)

Az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásáról kétévente jelentést tesz. (A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 26. § (4) bek.)

A Kormány a Nemzeti Környezetvédelmi Programra vonatkozó javaslatot hatévente jóváhagyásra az Országgyűlés elé terjeszti, kétévente összefoglaló jelentést nyújt be a környezet állapotáról és a Program végrehajtásának helyzetéről, továbbá irányítja és összehangolja a Programban meghatározott feladatok végrehajtását. (Körny.véd. tv. 41. § (3) bek.) A Kormánynak a Program megújítására irányuló előterjesztés benyújtásakor az Országgyűlés előtt be kell számolnia a Program végrehajtásáról és a végrehajtás során szerzett tapasztalatokról. (Körny.véd. tv. 40. § (3) bek.)

Évente beszámol az Éghajlatváltozási Program végrehajtásáról és a végrehajtás során szerzett tapasztalatokról. (Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 3. § (5) bek.)

Évente beszámol a kiotói egységek átruházásából származó bevételek felhasználásáról. (Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény10. § (3) és (5) bekezdés)

Évente beszámol a Szamos és Tisza folyót ért cianid- és nehézfémszennyezés okozta ökológiai szükséghelyzet orvoslása tárgyában tett intézkedéseiről. (A Szamos és a Tisza folyót ért cianid és nehézfém szennyezés okozta ökológiai szükséghelyzet orvoslására 59/2000. (VI. 16.) OGY határozat 9. pont)

Beszámol a területfejlesztési politika végrehajtásáról. (Ter.fejl. tv. 6. § b) pont)

Évente beszámol a területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról. (Ter.fejl. tv. 6. § g) pont)

Beszámol a nemzetközi és határmenti területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről. (Ter.fejl. tv. 6. § h) pont)

Négyévente beszámol az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika, valamint a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól. (Ter.fejl. tv. 7. § j) pont)

Évente május 31-ig beszámol a Bethlen Gábor Alap előző évi tevékenységéről és működéséről, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény alkalmazásának tapasztalatairól. (A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 10. § (5) bek.)

Kétévente beszámol a tanyák és tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében elfogadott cselekvési terv megvalósításáról. (A tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) OGY határozat 4. pont)

2014. október 1. napjáig jelentést terjeszt elő a közforgalmú gyógyszertárak létesítésére, gyógyszerek forgalomba hozatalára, a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekre vonatkozó szabályok gyakorlati megvalósulásáról, a szabályozás elvárt és tényleges hatásainak összevetéséről. (Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXIII. törvény 115. § (7) bek.)

A stratégiai jelentőségű integrációs politikai eseményekről rendszeresen tájékoztatja az Országgyűlést. Évente tájékoztatja az Országgyűlés plenáris ülését Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről. (EU tv. 7. § (3) és (5) bek.)

Ha a Kormány az Országgyűlés kezdeményezése alapján nyújtott be keresetet az Európai Unió Bíróságához arra hivatkozással, hogy az Európai Unió jogalkotási aktusa a szubszidiaritás elvét sérti, a keresetről, valamint az eljárás során keletkezett egyéb iratról annak benyújtását, illetve kézhezvételét követően haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlést. (EU tv. 9. § (4) bek.)

Kétévente tájékoztatja az Országgyűlést a hungarikumok fenntarthatóságáról és hasznosíthatóságáról. (A hungarikumok védelméről 77/2008. (VI.13.) OGY határozat 5. pont)

A Kormány tagjai

Az Országgyűlés és az országgyűlési bizottság az ülésén való megjelenésre kötelezheti a Kormány tagját. (Alaptörvény 18. cikk (4) bek.)

A miniszterelnök

Az Országgyűlés elnökének kezdeményezésére az Európai Tanács üléseit és a stratégiai jelentőségű eseményeket megelőzően együttesen tájékoztatja az érvényre juttatni kívánt álláspontról az Országgyűlés elnökét, az országgyűlési képviselőcsoportok vezetőit, az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság elnökét és alelnökeit, az alkotmányossággal foglalkozó bizottság elnökét, a külügyekkel foglalkozó bizottság elnökét, valamint az Országgyűlés elnöke által meghívott országgyűlési tisztségviselőket, állandó bizottsági elnököket, állandó bizottságok integrációs albizottságainak elnökeit. (EU tv. 7. § (1) bek.)

Az Európai Tanács üléséről szóban tájékoztatja a plenáris ülést. (EU tv. 7. § (4) bek.)

A választások és népszavazások lebonyolításáért felelős miniszter

Az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásával, valamint az országos népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról beszámol az Országgyűlésnek. (Ve. tv. 153. § (3) bek.)

A természetvédelemért felelős miniszter

Évente beszámol az Országgyűlésnek a törvény hatálya alá tartozó földterületek állam javára történő kisajátításának alakulásáról. (A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 8. §)

Az agrárpolitikáért felelős miniszter

A Kormány kialakítja és az Országgyűlés elé terjeszti a középtávú agrár- és vi-dékfejlesztési stratégiát, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter útján jelentésben évente beszámol az Országgyűlésnek az agrárgazdaság helyzetéről, a mezőgazdasági termelők jövedelemviszonyairól, a főbb agrárpolitikai célok megvalósulásáról, az ennek érdekében végzett intézkedésekről, a költségvetési támogatás felhasználásáról, továbbá az Európai Unióval történt elszámolásról. A jelentést a miniszter a tárgyévet követő év október 15-ig terjeszti az Ország-gyűlés elé. Az Agrárgazdasági Tanács jelentéssel kapcsolatos állásfoglalását a tanács elnöke a jelentés beterjesztésével egyidejűleg hozza nyilvánosságra. (Ag-rár tv. 2. §)

A Kormány az agrárpolitikáért felelős miniszter útján évente beszámol az Országgyűlésnek a földbirtok-politikai irányelvek érvényesüléséről, a Nemzeti Földalap helyzetéről és a Nemzeti Földalapkezelő szervezet tevékenységéről. (NFa. tv. 5. §).

A kultúráért felelős miniszter

Négyévente beszámol a világörökségi területek állapotáról és az Egyezményből eredő feladatok ellátásáról. (A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. tv. 4. § (2) bek. f) pont)

A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

Háromévente jelentést készít az Országgyűlésnek a főbb természeti csapásokra és az ember okozta katasztrófákra kiterjedő kockázatelemzésekről, a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés helyzetéről, illetve a védekezésről. (Kat. 8. § (2) bek.)

Az alapvető jogok biztosa

Évente beszámol tevékenységéről az Országgyűlésnek. (Alaptörvény 30. cikk (4) bek.) Az éves beszámolót a tárgyévet követő év március 31-ig terjeszti az Országgyűlés elé. Az éves beszámolóban tájékoztat az alapjogvédelmi tevékenységéről, az általa tett kezdeményezések, ajánlások fogadtatásáról és eredményéről, valamint az alapvető jogokkal kapcsolatos jogsértésekről készült statisztikai kimutatás alapján értékeli az alapvető jogok helyzetét. (Ob tv. 40. § (1) és (2) bek.)

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke

A tevékenységéről minden évben március 31-éig beszámolót hoz nyilvánosságra, amelyet benyújt az Országgyűlésnek. (Info tv. 38. § (4) bek. b) pont)

Az Állami Számvevőszék elnöke

Az Állami Számvevőszék tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek. (Alaptörvény 43. cikk (3) bek.) Az Országgyűlés számára készített éves beszámolójában tájékoztatást ad a szervezet előző évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről, gazdálkodásáról, valamint az ellenőrzési megállapítások alapján tett intézkedésekről. (ÁSZ tv. 4. §)

Az ellenőrzési tervről és annak módosításáról tájékoztatja az Országgyűlést. (ÁSZ tv. 3. § (2) bek.)

A központi költségvetésről szóló törvényjavaslathoz véleményt, a zárszámadásról szóló törvényjavaslathoz jelentést nyújt be az Országgyűlésnek. (Áht. 22. § (6) bek., 90. § (1) bek.)

A választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásának költségeit - az Országgyűlés által megállapított mértékben - a központi költségvetésből kell biztosítani. E pénzeszközök felhasználásáról az Állami Számvevőszék tájékoztatja az Országgyűlést. (Ve. tv. 5. §)

Az Országos Választási Bizottság

Beszámol az országgyűlési képviselők általános választásáról, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásáról, az Európai Parlament tagjainak választásáról, a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról és az országos népszavazásról. (Ve. tv. 90/A. § (4) bek. m) pont, 99/K. § (5) bek. o) pont, 105/A. § (4) bek. f) pont, 115/I. § (8) bek. b) pont, 115/P. § (5) bek. j) pont, 124/A. § (3) bek. l) pont)

A Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bank tevékenységéről és monetáris politikájáról évente legalább egy alkalommal beszámol az Országgyűlésnek. Az Országgyűlés eseti tájékoztatást írásban vagy szóban bármikor kérhet. (MNB tv. 31. § (1) bek., Alaptörvény 41. cikk (3) bek.)

A felügyelőbizottsági tag az őt megválasztó Országgyűlésnek tájékoztatási kötelezettséggel tartozik. (MNB tv. 50. § (10) bek.)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

A Felügyelet tevékenységéről a tárgyévet követő év május 31. napjáig számol be az Országgyűlésnek. (A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 2. § (2) bek.. 21. § k) pont)

A Kúria elnöke

Évente beszámol a Kúria által bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében kifejtett tevékenységről, valamint az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése és megsemmisítése, továbbá a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítása iránti feladatai ellátása során tapasztaltakról. (Bír tv. 117. § (1) bek. b) és c) pont)

A legfőbb ügyész

Tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek. (Alaptörvény 29. cikk (5) bek.)

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke

Évente beszámol az Országgyűlésnek a bíróságok általános helyzetéről és a bíróságok igazgatási tevékenységéről. (Bír tv. 76. § (8) bek. c) pont)

A Gazdasági Versenyhivatal elnöke

Évente beszámol az Országgyűlésnek, illetve külön felkérésre az Országgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottságának a hivatal tevékenységéről, a gazdasági verseny tisztasága és szabadsága érvényesüléséről. (1996. évi LVII. törvény 36. § (2) bek. c) pont)

A Központi Statisztikai Hivatal

Az ország társadalmi, gazdasági és népesedési adatairól évente tájékoztatja az Országgyűlést. (A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (1) bek. h) pont)

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Az Akadémia munkájáról, valamint a magyar tudomány általános helyzetéről kétévente beszámol az Országgyűlésnek. (MTA tv. 3. § (2) bek.)

A Magyar Művészeti Akadémia elnöke

Az Akadémia munkájáról, valamint a magyar művészeti élet általános helyzetéről kétévente beszámol az Országgyűlésnek. (A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. tv. 5. § (1) bek.)

A Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács évente beszámolót készít az Országgyűlésnek tevékenységéről, a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a jogorvoslati ügyek tapasztalatairól. A beszámolónak megállapításokat kell tartalmaznia a közbeszerzési eljárások számának és értékének alakulására, a hazai ajánlattevők és ezen belül a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetére vonatkozóan. (Közbesz. tv. 172. § (3) bek.)

A Közbeszerzési Hatóság elnöke meghívása esetén részt vesz az Országgyűlés és bizottságainak ülésein, és ismerteti a Hatóság éves beszámolóját. (Közbesz. tv. 171. § (1) bek. b) pont)

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke

A Hatóság előző évi tevékenységéről minden év május 31-ig beszámol. Ebben

  1. értékeli az elektronikus hírközlési piac működését és fejlődését,
  2. értékeli az elektronikus hírközlési tevékenységet végzők és a felhasználók érdekei védelmének céljából hozott döntéseket, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, illetve fenntartásának elősegítése érdekében tett intézkedéseket az elektronikus hírközlési ágazatban,
  3. tájékoztatást ad az elektronikus hírközlési tevékenységet végző szervezetek és személyek jogszabályoknak megfelelő magatartásának felügyeletéről, továbbá
  4. értékeli az általa az állam tulajdonában álló korlátos erőforrásokkal való gazdálkodás következményeit. (Média tv., 109. § (4) bek., 119. § (1) bek.)

A Médiatanács

Az előző évi tevékenységéről minden év május 31-ig beszámol. A beszámolóban értékelnie kell:

  1. a szólás-, vélemény- és sajtószabadság, a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának helyzetét,
  2. a médiaszolgáltatók és műsorterjesztők tulajdoni helyzetének alakulását,
  3. a médiaszolgáltatási szükségletek kielégítésére szolgáló frekvenciagazdálkodás helyzetét,
  4. a médiaszolgáltatás gazdasági helyzetét, pénzügyi feltételeinek alakulását. (Média tv. 133. § (1) bek.)

A sajtószabadság alkotmányos elveinek érvényesüléséről, valamint a műsorkvóták alól a médiaszolgáltatóknak adott mentesítések indokairól, körülményeiről tájékoztatást nyújt. (Média tv. 183. § (1) bek. d) pont)

Saját és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala tevékenységéről évente beszámol. (Média tv. 183. § (1) bek. j) pont)

Az atomenergia-felügyeleti szerv

Évente jelentést készít az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról. (Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. tv. 7. § (2) bekezdés és 8. § (3) bekezdés)

Független Rendészeti Panasztestület

Működésének és eljárásainak tapasztalatairól háromévente beszámol az Országgyűlésnek. (Rend. tv. 6/A. § (1) bekezdés b) pont)

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács

Tevékenységéről évente beszámol. (A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács közjogi jogállásáról, jogköréről, összetételéről és feladatairól, valamint működési kereteiről szóló 57/2008. (V. 22.) OGY határozat 5.6. pont)

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap

Évente május 31-ig beszámol az Alap előző évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és működéséről, valamint a törvény alkalmazásának tapasztalatairól. (A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV tv. 10. § (1) bek.)

Az országos főállatorvos

Az élelmiszerlánc-biztonsági jelentés keretében évente beszámol az Országgyűlésnek az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia, a több éves terv és éves ellenőrzési terv végrehajtásáról, a célok teljesüléséről, valamint a felügyeleti díj felhasználásáról. A jelentést a tárgyévet követő év június 30-ig kell az Országgyűlés elé terjeszteni. (Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/C. § (1) bek.)