K i m u t a t á s
a képviselői és tisztségviselői
vagyonnyilatkozatokról

kötelezettje

nyilvá-nossága

gyakorisága

jogkövetkezményei

nem, vagy késedelmes leadásnál

törvényi alapja

következő esedékessége

országgyűlési képviselő

 

igen

 

megbízatása keletkezésekor, majd minden év
január 31-éig és
megbízatása megszűnésekor

országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja,
javadalmazásban nem
részesülhet

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 90. §-a és 1. melléklete alapján

2014. január

Költségvetési Tanács elnöke

igen

 

kinevezésekor, majd minden év
január 31-éig és
megbízatása megszűnésekor

tisztségét nem gyakorolhatja,
javadalmazásban nem
részesülhet

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 19/A. §

2014. január

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke

igen

megválasztásakor, majd azt követően évente

Tiszteletdíjban nem részesülhet, állami számvevőszéki elnöki, alelnöki jogait nem gyakorolhatja

az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 19. §-a

2014. január

Kúria elnöke

Országos Bírósági Hivatal elnöke

 

igen

megválasztásakor, majd azt követően háromévente

szolgálati viszonya megszűnik

a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi törvény CLXII. törvény 208. § (1) és a 210. §

2015. március 31.

legfőbb ügyész, legfőbb ügyész helyettese

igen

első ízben megválasztásakor, kinevezésekor, majd azt követően évente az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint

tiszteletdíjban nem
részesülhet, legfőbb ügyészi, helyettesi ügyészi jogait nem
gyakorolhatja

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 16. § (6) bekezdése

 

2014. január

MNB elnöke, alelnöke, monetáris tanács tagja, felügyelő- bizottság tagja

 

igen

első ízben megválasztásakor, kinevezésekor, majd azt követően évente az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint

tiszteletdíjban nem
részesülhet, tisztségéből eredő jogait nem gyakorolhatja

a Magyar Nemzeti Bankról

szóló 2013. évi CXXXIX. tv. 157. §.

2014. január

Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, a Versenytanács tagja

 

igen

első ízben megválasztásakor, kinevezésekor, majd azt követően évente az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint

megbízatása megszűnik

a tisztességtelen piaci

magatartás és a verseny-

korlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. 40. § (4)-(5) bekezdései

2014. január

Közbeszerzési Hatóság tanácsának elnöke, alelnöke és tagja

igen

első ízben kijelölésekor, majd azt követően évente az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint

megbízatása megszűnik

a közbeszerzésekről szóló

2011. évi CVIII. törvény 168. § (7) és a 169. § (3) bekezdései

2014. január

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság médiatanácsának elnöke és tagjai

igen

első ízben megválasztásakor, majd azt követően évente az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint

tiszteletdíjban nem részesülhet, tanácstagi jogait nem gyakorolhatja

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. 128. § (3) bekezdése

2014. január

Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke és tagjai

nem

megválasztásakor, majd azt követően ötévente

kuratóriumi tevékenységét nem gyakorolhatja

Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bek. d) pontja

2015. november